Algemene voorwaarden

Offerte en bevestiging overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ylab en de opdrachtgever. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als de opdrachtgever en Ylab deze afwijkingen expliciet en schriftelijk overeengekomen zijn.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn twee maanden geldig.
 3. De opdrachtgever zal opdrachten schriftelijk bevestigen. Nadere mondelinge afspraken zijn pas van kracht na schriftelijke bevestiging door Ylab.
 4. Voordat een nieuwe fase in het project begint, kunnen offertes — in onderling overleg — aangepast worden aan een gewijzigde omvang van de opdracht.

De uitvoering van de overeenkomst

 1. Ylab zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever optimaal resultaat.
 2. De opdrachtgever zal volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht. In het bijzonder door het op tijd aanleveren van volledige, correcte en heldere informatie en het op tijd nemen van beslissingen.
 3. De door Ylab afgegeven planning is indicatief. Ylab zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang.
 4. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, het toetsen aan wettelijke normen en het achterhalen van rechten van intellectueel eigendom behoren niet tot de opdracht.
 5. Ylab stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om het opgeleverde werk te controleren voordat een fase in het project wordt afgesloten. De opdrachtgever zal gebreken binnen tien werkdagen schriftelijk te melden. Gebeurt dit niet, dan heeft de opdrachtgever het opgeleverde werk goedgekeurd.
 6. Het overdragen van de broncode en technische documentatie behoort niet tot de opdracht.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom komen toe aan Ylab.
 2. Ylab mag zich profileren als ontwerper/maker van het opgeleverde werk. Ylab mag — rekening houdend met van de belangen van de opdrachtgever — het ontwerp gebruiken voor publiciteit.
 3. De schetsen, illustraties, prototypes, ontwerpen en documenten die in het kader van de opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Ylab.
 4. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Ylab een bewaarplicht voor de materialen en gegevens die tijdens de opdracht gebruikt zijn.

Licentie

 1. De opdrachtgever krijgt een licentie tot het gebruik van het ontwerp en de gerealiseerde applicaties, passend binnen het overeengekomen doel van de opdracht.
 2. De licenties zijn niet exclusief voor de opdrachtgever, ongeacht of het ontwerp en de applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd. Bij het verstrekken van licenties aan derden zal Ylab de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
 3. De opdrachtgever mag de licenties niet aan derden overdragen.
 4. De opdrachtgever mag het ontwerp en de applicaties (laten) aanpassen, mits de aanpassing past binnen het overeengekomen doel van de opdracht. De opdrachtgever zal het conceptontwerp en de ontwerprichtlijnen van Ylab respecteren.
 5. Verstrekte licenties komen te vervallen, als:
  1. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig nakomt;
  2. de opdracht voortijdig wordt beëindigd.

Facturering en betaling

 1. De opdrachtgever ontvangt een factuur voor het afgesproken bedrag nadat een fase is afgerond.
 2. Ylab en de opdrachtgever kunnen werkzaamheden en kosten overeenkomen die op nacalculatie worden gefactureerd. Deze werkzaamheden worden door Ylab tot op 15 minuten nauwkeurig gespecificeerd.
 3. Extra werkzaamheden worden aan de opdrachtgever doorberekend tegen het gebruikelijke uurtarief, als Ylab deze extra werkzaamheden moet verrichten door:
  1. een uitbreiding van de opdracht;
  2. het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van materialen of gegevens;
  3. het buiten de opdrachtomschrijving om begeleiden van medewerkers, toeleveranciers of afnemers van de opdrachtgever;
  4. het te laat of onvolledig verlenen van medewerking door de opdrachtgever;
  5. het te laat of niet nemen van beslissingen.
 4. Facturen moeten binnen 14 dagen betaald worden. Na deze termijn is de opdrachtgever rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 5. Alle door Ylab gemaakte kosten in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Na afronding van een fase in het project kunnen zowel de opdrachtgever als Ylab de overeenkomst beëindigen:
  1. als de resterende fasen van het project opnieuw gedefinieerd of berekend worden;
  2. vanwege een toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst;
  3. of vanwege een verstoorde samenwerking waardoor het gewenste eindresultaat niet behaald zal worden.
 2. Zowel Ylab als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.
 3. In geval van ontbinding zullen de bedragen voor afgeronde fasen onverminderd verschuldigd blijven. Daarnaast komen de kosten die voortvloeien uit overeenkomsten die Ylab in het kader van de opdracht is aangegaan met derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Garanties ten aanzien van intellectueel eigendom

 1. Ylab garandeert de maker van het ontwerp te zijn in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk te kunnen beschikken.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Ylab voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

Garantie op applicaties

 1. Ylab zal de opdracht uitvoeren volgens de geldende stand der techniek. De werking en het uiterlijk van applicaties zijn afhankelijk van de omgeving — het apparaat, besturingssysteem en browser — waarin de applicatie draait. Ylab kan niet garanderen dat het resultaat foutloos in iedere omgeving zal werken.
 2. Gehoste applicaties stellen technische eisen aan de server. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een hostingabonnement dat aan deze eisen voldoet. Ylab laat op tijd weten wat deze eisen zijn.
 3. Ylab zal fouten herstellen die binnen zes maanden na oplevering gemeld worden. Deze garantie betreft tekortkomingen ten opzichte van de opgestelde specificaties. De garantie vervalt als de fouten zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden.

Aansprakelijkheid

 1. Nadat de opdrachtgever een toerekenbare tekortkoming meldt, heeft Ylab de gelegenheid om binnen een redelijke termijn alsnog de verplichtingen na te komen door eventuele fouten te herstellen, de schade te beperken of op te heffen.
 2. Ylab is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die aan Ylab te wijten is. Ylab is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, het wegvallen van omzet, beschadigde of verloren gegevens of materialen.
 3. De aansprakelijkheid van Ylab is beperkt tot het bedrag dat betrekking heeft op de afgeronde fasen — verminderd met de door Ylab gemaakte kosten voor inschakeling van derden — tot een maximum van € 45.000.
 4. Elke aansprakelijkheid vervalt één jaar nadat de opdracht is voltooid.

Overige bepalingen

 1. De opdrachtgever mag de overeenkomst met Ylab niet aan derden overdragen.
 2. Ylab, opdrachtgever en derden die bij de opdracht worden betrokken, zijn verplicht om informatie die in het kader van de opdracht uitgewisseld wordt, vertrouwelijk te behandelen.
 3. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Ylab en de opdrachtgever kunnen alleen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ylab is gevestigd.

Utrecht, April 2016

Download de algemene voorwaarden in pdf formaat

Bij veel van onze projecten verwerken wij persoonsgegevens voor de opdrachtgever. Omdat wij bescherming van persoonsgegevens echt serieus nemen, bieden wij al onze opdrachtgevers een heldere verwerkersovereenkomst.