Verwerkersovereenkomst

— als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming —

Onderwerp van deze overeenkomst

 1. Deze overeenkomst is van toepassing op werkzaamheden die Ylab uitvoert met persoonsgegevens waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.
 2. Ylab verwerkt persoonsgegevens bij het ontwikkelen van software.
 3. Ylab verwerkt persoonsgegevens bij het bieden van ondersteuning op de door haar ontwikkelde software.
 4. De opdrachtgever kan Ylab opdragen om specifieke persoonsgegevens toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

De uitvoering van de overeenkomst

 1. Bij alle werkzaamheden zal Ylab persoonsgegevens zorgvuldig verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en instructies van de opdrachtgever.
 2. Bij het ontwikkelen van software volgt Ylab de principes van ‘privacy by design’ en hanteert bij het gebruiksdoel passende technieken om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik.
 3. Ylab heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens. Ylab neemt geen beslissingen over inzage en gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag. Ylab zal de persoonsgegevens niet voor andere of eigen doeleinden verwerken.
 4. Ylab verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie.
 5. Ylab helpt de opdrachtgever als betrokkenen een beroep doen op hun recht op inzage, correctie, vergetelheid en gegevensoverdracht.
 6. Ylab zal alle kopieën van persoonsgegevens vernietigen zodra de opdrachtgever dat vraagt en bij het beëindigen van deze overeenkomst.
 7. De opdrachtgever mag de naleving van deze overeenkomst (laten) controleren. Ylab zal meewerken zodat de controle uitgevoerd kan worden. De opdrachtgever zal de controle vooraf melden aan Ylab. De uitkomst van de controle is vertrouwelijk.

Geheimhoudingsplicht

 1. Vennoten, medewerkers en onderaannemers van Ylab zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens die zij kunnen inzien.
 2. Als Ylab op grond van een wettelijke verplichting gegevens moet verstrekken, zal Ylab de opdrachtgever informeren voordat de gegevens verstrekt worden. Als de wet verbiedt om de opdrachtgever over het verzoek te informeren, dan zal Ylab eerst de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker controleren.

Meldplicht datalekken

 1. Als Ylab een (mogelijk) datalek ontdekt, dan zal zij de opdrachtgever binnen 24 uur informeren.
 2. Ylab zal zich inzetten om nadelige gevolgen van datalekken zo snel mogelijk te beperken. Niet urgente maatregelen worden eerst besproken met de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden van datalekken en beveiligings-incidenten aan de toezichthouder. Ylab zal de opdrachtgever alle medewerking verlenen bij het achterhalen van aanvullende informatie over datalekken en beveiligingsincidenten.

Inschakeling derden

 1. Ylab mag werkzaamheden alleen uitbesteden aan derden na schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. Ylab zal geen verwerkers inschakelen die zich buiten de Europese Unie bevinden.
 2. Ylab blijft in deze gevallen aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van deze overeenkomst.

Overige bepalingen

 1. Deze overeenkomst is van kracht zolang Ylab toegang heeft tot persoonsgegevens waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.
 2. Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Ylab van toepassing.
 3. Ylab brengt de werkzaamheden die rechtstreeks voortkomen uit de afspraken in deze overeenkomst, in rekening bij de opdrachtgever tegen het dan geldende uurtarief. Als Ylab verwacht dat de werkzaamheden meer dan 4 uur beslaan, dan wordt dit vooraf met de opdrachtgever besproken.
 4. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Ylab en de opdrachtgever kunnen alleen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ylab is gevestigd.

Utrecht, Februari 2019

Download de verwerkersovereenkomst in pdf formaat